หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การประมวลผลเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


อุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรฐกิจของประเทศ
          จากวันที่ผมตัดสินใจมาสมัครเรียน การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผมยังไม่ทราบสาขาวิชานี้จะทำให้ผมรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง จนกระทั่งผมได้เริ่มเรียนและจบการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ก็ได้ทราบว่า สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ทำให้ผมเรียนรู้และเข้าใจเรื่องต่างๆ ดังนี้ "   การจัดการอุตสาหกรรมเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งระบบของอุตสาหกรรม เริ่มจากผู้เรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งหมด ในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านภาษา มีการเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ที่ใช้ในการสื่อสาร ด้านความรู้ในโรงงานเริ่มตั้งแต่ การเลือกธุรกิจที่จะทำ การกำหนดสถานที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การจัดวางสายการผลิตที่เหมาะสม การควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพ โดยไม่ละเลยในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน หรือการบริหารทรัพยากรมนุยษ์เพื่อที่จะมีการจัดสรรบุคคลากรให้เหมาะกับงาน  การนำเอาหลักจิตวิทยามาช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้ดึงเอาความสามารถของพนักงานออกมาใช้อย่างเต็มที่ การบริหารการเงินให้ได้ประโยชน์สูงสุด และเพียงพอต่อความต้องการ เรื่องลอจิสติกส์ที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงไปของโลก ปัญหาสภาวะเเวดล้อมต่างๆที่เริ่มมีผลกระทบมาใกล้ตัวเรามากขึ้น "                                                                                                                                       ....ความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่ได้ทางตรง ส่วนทางอ้อม เช่น การทำรายงานเดี่ยวหรือรายงานกลุ่ม เป็นการฝึกให้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในห้อง ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกมากมายหลายทาง อินเตอร์เนต หองสมุดต่าง ๆ   การทำงานเป็นทีม นั้นเป็นสิ่งสำคัญมากกับการทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกฝ่าย ฝึกให้มีความกล้าที่จะพูดต่หน้าสาธารณะชนที่ได้จากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกันภายในห้องจะช่วยให้มีความรู้มากขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็น " นี่คือวิชาความรู้ที่ติดตัวไปโดยนักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลากรที่ตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม ขณะที่ประเทสกำลังมีการเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือบุคคลากรที่มีความรู้ มีทุนมากพอก้สามารถก่อตั้งเป็นองค์กรธุรกิจของตนเองได้ นำพาความเจริญมาสู่ประเทศ ส่วนบุคคลากรที่ทำงานในองค์กรธุรกิจก็มีความรู้ เข้าใจงามมากขึ้น เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้ประเทศพัฒนาก้าวหน้าต่อไป .....
เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนสำคัญมากในการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                                                         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น