หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ไผ่ พืชผักอีกชนิดที่น่าสนใจ

         จากภูมิลำเนาเดิมของกระผมอยู่ที่อำเภอเขาค้อ พ่อและแม่มีอาชีพทำไร่ ทำสวนปลูกพืชผักทางการเกษตร ซึ่งการทำเกษตรที่ผ่านมามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง เช่น สภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ฝนแล้ง นำ้ท่วม ค่าปุ๋ยเคมี,ยาฆ่าแมลงที่มีราคาสูงขึ้น พ่อค้าคนกลางกดราคาสินค้า และพืชผักมีราคาไม่แน่นอนบางช่วงมีพืชผักออกมากราคาก็ตํ่า ทำให้การเพาะปลูกแต่ละครั้งมีปัญหาในเรื่องของการขาดทุนอยู่บ่อยครั้ง
          กระผมพยายามศึกษาว่าจะหาพืชชนิดใดมาปลูกโดยพืชชนิดนั้นจะต้องเหมาะกับสภาพพื้นที่      สถาพภูมิอากาศ และจะลดการใช้ปุ๋ยเคมี,ยาฆ่าแมลง ลงได้มากที่สุด ผู้บริโภคมีความต้องการสูง และกว้างขวาง กระผมได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพืชผักหลายชนิด หนึ่งในนั้นก็คือ การปลูกไผ่ และกระผมก็ได้รับคำเเนะนำจากเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเพื่อนคนนี้ปัจจุบันก็ปลูกไผ่เพื่อจำหน่ายเหมือนกัน  ได้แนะนำให้กระผมปลูก ไผ่หม่าจู   กระผมจึงศึกษาเพิ่มเติมแล้วพบว่า "ไผ่ชนิดนี้มีคุณสมบัติเด่นหลายประการ เช่น การปลูกทำได้ง่ายในฤดูฝน  เจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิด โตเร็ว ทนทาน ไม่เปลืองยาและปุ๋ยเคมี ให้หน่อเร็ว รดชาดดี หวานกรอบ เนื้อหน่อสวยขาวน่ารับประทาน นำไปทำอาหารได้หลายอย่าง หน่อดก มีราคาค่อนข้างสูง  เป็นที่ต้องการของตลาด ระยะเวลาการให้หน่อยาวประมาณ 8-9 เดือน ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษา การขยายพันธ์มีหลายวิธี เช่น การตอนกิ่ง การใช้หน่อพี่เลี้ยง
                                     

กิ่งตอน

            

หน่อพี่เลี้ยง

               กระผมได้นำ ไผ่หม่าจู ไผ่เลี้ยงหวาน  ไผ่กิมซุง ไผ่รวก ปลูกในเนื้อที่ 10 ไร่ ปลูกมา 2 ปีแล้ว ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ และนำไปขายเองที่ตลาดนัดท้วไปเพื่อลดปัญหาพ่อค้าคนกลางกดราคา และพบว่าผู้บริโภคมีความต้องการเป็นจำนวนมากแต่ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ กระผมและพ่อคิดว่าน่าจะขยายพื้นที่ปลูกเพื่มขึ้นอีกในอนาคต

 เพิ่มเติมเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ "  การปลูกไผ่ควารปลูกในฤดูฝนเพราะจะทำให้ไผ่มีการเจริญเติบโตดีกว่าฤดูอื่น ควรมีการกำจัดวัชพืชไม่ไห้รกเกินไปแต่เมื่อต้นไผ่โตแล้วใบจะคลุมพื้นดินและจะไม่มีวัชพืชขึ้นอีก ควรมีแหล่งนำไว้ใช้ตลอดทั้งปีเพราะการให้นำอยู่เสมอจะทำให้ไผ่ออกหน่อตลอดทั้งปี ราคาของหน่อไม้ก็จะสูง มีการตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งเพื่อง่ายต่อการตัดหน่อ เก็บลำต้นไว้เพียง 4-5 ลำก็พอถ้าไว้มากเกินไปจะแย่งอาหารกันหน่จะออกน้อย เมื่อลำที่เก็บไว้เริ่มมีสีเหลืองแสดงว่าลำเริ่มแก่ควรตัดทิ้งและปล่อยให้มีลำขึ้มาทดเเทน "   

บรรยากาศของสวน

หน่อที่รอการตัด
                    ........ผู้ที่มีความสนใจ  ปัจจุบันมีสื่อต่างๆ มากมายทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง อินเตอร์เนต โทรทัศ วิทยุ ให้เราศึกษาค้นคว้าหาความรู้และมีให้เลือกหลากหลายสาขาวิชา เพียงศึกษาให้เข้าใจ และนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมจะเกิดประโยชน์กับเรามากมาย........
การประมวลผลเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


อุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรฐกิจของประเทศ
          จากวันที่ผมตัดสินใจมาสมัครเรียน การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผมยังไม่ทราบสาขาวิชานี้จะทำให้ผมรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง จนกระทั่งผมได้เริ่มเรียนและจบการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ก็ได้ทราบว่า สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ทำให้ผมเรียนรู้และเข้าใจเรื่องต่างๆ ดังนี้ "   การจัดการอุตสาหกรรมเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งระบบของอุตสาหกรรม เริ่มจากผู้เรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งหมด ในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านภาษา มีการเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ที่ใช้ในการสื่อสาร ด้านความรู้ในโรงงานเริ่มตั้งแต่ การเลือกธุรกิจที่จะทำ การกำหนดสถานที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การจัดวางสายการผลิตที่เหมาะสม การควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพ โดยไม่ละเลยในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน หรือการบริหารทรัพยากรมนุยษ์เพื่อที่จะมีการจัดสรรบุคคลากรให้เหมาะกับงาน  การนำเอาหลักจิตวิทยามาช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้ดึงเอาความสามารถของพนักงานออกมาใช้อย่างเต็มที่ การบริหารการเงินให้ได้ประโยชน์สูงสุด และเพียงพอต่อความต้องการ เรื่องลอจิสติกส์ที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงไปของโลก ปัญหาสภาวะเเวดล้อมต่างๆที่เริ่มมีผลกระทบมาใกล้ตัวเรามากขึ้น "                                                                                                                                       ....ความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่ได้ทางตรง ส่วนทางอ้อม เช่น การทำรายงานเดี่ยวหรือรายงานกลุ่ม เป็นการฝึกให้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในห้อง ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกมากมายหลายทาง อินเตอร์เนต หองสมุดต่าง ๆ   การทำงานเป็นทีม นั้นเป็นสิ่งสำคัญมากกับการทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกฝ่าย ฝึกให้มีความกล้าที่จะพูดต่หน้าสาธารณะชนที่ได้จากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกันภายในห้องจะช่วยให้มีความรู้มากขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็น " นี่คือวิชาความรู้ที่ติดตัวไปโดยนักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลากรที่ตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม ขณะที่ประเทสกำลังมีการเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือบุคคลากรที่มีความรู้ มีทุนมากพอก้สามารถก่อตั้งเป็นองค์กรธุรกิจของตนเองได้ นำพาความเจริญมาสู่ประเทศ ส่วนบุคคลากรที่ทำงานในองค์กรธุรกิจก็มีความรู้ เข้าใจงามมากขึ้น เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้ประเทศพัฒนาก้าวหน้าต่อไป .....
เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนสำคัญมากในการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                                                         

วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

อุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                                                        นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว
         สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ร่วมกับวิทยาลัยปิโตรเลียมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนานวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว คือ ผ้าปิดจมูกที่ใช้เส้นใยย่อยสลายได้ ( pal ) และใช้เทคโนโลยีอีเลคโตรสปินนิ่ง (electrospinning) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อมรวมทั้งผสมสารสกัดจากธรรมชาติของเปลือกมังคุด ซึ่งมีฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อวัณโรค ในการวิจัยนี้ได้เลือกพอลิเเอลเเล็ตติกแอซิดเนืองจากเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งพอลิแล็คไทต์ใช้ทางการแพทย์ เช่น ใช้ในการเย็บแผล  จากการวิจัยพบว่าเส้นใยเส้นใยพอลิแอลแล็คติกแอซิด ไม่สามารถต้านเชื้อแบคทีเรียใดๆได้เลย แต่เมื่อใส่สารสกัดจากเปลือกมังคุดในเส้นใย จึงสามารถต้านเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได้ โยปริมาณสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ใสในเส้นใยมากขึ้นการต้านเชื้อแบคทีเรียก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน  ผลการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อวัณโรคดื้อยาโยสารสกัดจากเปลือกมังคุด 30% และ50% ที่เคลือบที่เคลือบบนเส้นใย สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของวัณโรคดื้อยาได้ 99.99 % เส้นใยดังกล่าวถูกนำไปพัฒนาเป็นองค์ประกอบของเเผ่นปิดจมูกเพื่อใช้ในสาธานณะ ซึ่งช่วยในการป้องกันเชื้อวัณโรค และแผ่นกรองอากาศในเครื่งกรองอากาศซึ่งสามารถลดเชื้อแบคทีเรียและวัณโรคได้   
                                   (ข้อมูลจาก:นวัตกรรมสิ่งทอ (Innovative Textiles)                                           :สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ                กระผมมีความคิดว่า...อุตสาหกรรมสิ่งทอหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ สามารถสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์มากมาย แต่หากมองลึกลงไปแล้วภาคอุตสาหกรรมมักจะปล่อยของเสียจากการทำกิจกรรมต่างๆ ออกสู่สิ่งแวดล้อม ทำให้สิ่งแวดล้อวเสื่อมโทรมลง เช่น ปัญหานํ้าเน่าเสีย อากาศเป็นพิษ ฝุ่นละออง ขยะมูลฝอย เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นการแก้ใขปัญหาดังกล่าวจะต้องช่วยกันในหลายส่วน ภาครัฐต้องออกกฎหมายบังคับการปล่อยของเสีย สร้างจิตสำนึกการรักษาสิ่งเเวดล้อมของผู้ประกอบการ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการปล่อยของเสียลงสู่ธรรมชาติให้น้อยที่สุด เพื่อให้อุตสาหกรรมเจริญควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไปอย่างยั่งยืน